onodrimsmall
Vasenfoto2

Väsen

Väsen kan betyda flera olika saker. Idag kanske vi tänker mest på ordet som något som låter. Men det kan också vara en besjälad varelse eller kanske mytologiska figurer. I Sverige brukade vi förr tänka oss att naturen var full av olika, för det mesta osynliga varelser, att det bodde småfolk under jorden, i stenar, stubbar och på många andra ställen, att träden var levande och kännande varelser och mycket mer. Människor har även idag ett behov av att förmänskliga tingen och världen runtomkring oss, men idag är det kanske andra saker än just naturen vi tänker som levande.

Vi har också alltid fascinerats av när andra människor (och djur) varit på en plats tidigare och lämnat spår efter sig.

·

Ljudkonstverket Väsen är inspirerat av de gamla tankarna om liv i naturen, men också av hur vi lämnar spår och påverkar världen runtomkring oss. Väsen består av fyra olika verk som spretar på ett lekfullt sätt men också hänger ihop och skapar ett eget sammanhang. Istället för älvor och andra väsen är det mestadels människors aktiviteter på platsen eller i närheten som konstverken består av.

Genomgående finns en enkel melodi som figurerar här och där och är en tolkning av Stångåns vindlingar genom Linköping. Där har jag ritat notlinjer över kartan och kalkerat av hur ån rör sig.

·

Undersök gärna området och upplev hur moderna älvor dansar på scenen, hur jordbyggare skapar magi under marken, hur träden talar till oss om vi rör vid dem och hur människor lämnat spår efter sig på platsen i flera tusen år.

·

Välkommen att upptäcka och skapa din egen berättelse!

Väsen

Väsen is a Swedish word with several meanings. Today most people probably think of it as something that sounds, or make noise, but it can also mean a being of spirit or such. In Swedish folklore, nature used to be filled with different beings, little people living under the earth, in rocks, holes in the ground, trees being alive and feeling and so on.

This sound art piece actually is four different works that playfully explores various aspects of this old tradition. Instead of elves and other beings it is mostly human activities on this site that makes up the artwork. Throughout there is a simple melody made from the river Stångån.

While visiting, feel free to explore the area and enjoy modern elves dancing on stage, how earthbuilders create magic under ground, how trees speak if we touch them and how humans have left marings on this place for several thousand years.

Welcome to explore an create your own story.

Strålningsdimma

"Älvdans" kallade man det när det låg tät dimma nära marken. I modern terminologi kallar man det för strålningsdimma. Kan det vara ett eko av älvor eller kanske tidigare besökare på scenen? Ljuden är baserade på olika Linköpingsbors uppfattning om vad som kan symbolisera Linköpings stad.

Onodrim

Susar det i löven? Pröva att knacka på träden!

I många delar av världen ser man träden som levande varelser och modern forskning har också visat att träd faktiskt kommunicerar med varandra, friska träd hjälper sjuka eller svaga genom att dela med sig av näring, de kan definitivt märka av varandra och kanske till och med märka av omgivningen på ett sätt vi inte tidigare trott varit möjligt. Kanske är träden mer medvetna än vi kan förstå?

Onodrim är namnet på de talande träden ”Enterna” och är ett fiktivt ord på sindarin, alviska i Tolikens i Sagan om Ringen. Enter eller Onodrim bygger dock på en urgammal tro på levande och talade träd, något man hittar i t.ex. grekisk mytologi.

Jordbyggare

Underjorden var förr en farlig och magisk plats, och man ansåg att det bodde flera olika väsen under jorden. Kanske bor det någon här? Verket här består av mycket lågfrekventa ljud och upplevs mer med kroppen än med öronen.

Ljuden bygger på manipulerade inspelningar av Linköpings bussar och andra ljud ur stadsmiljön.

Valladrapa

Förr satte man stort värde i att berätta på vers, helst oförberett och spontant. Oftast var det synonymt med en sång, eller ett kväde och var ibland långa. Min relation till berättelser är att det är avslappnande och något fint, som barn kan man invaggas i ett lugn när de vuxna pratar eller berättar saker runtomkring en.

I högtalaren berättar en röst om olika historiska händelser från platsen där Vallastaden ligger. Stå gärna kvar en stund och lyssna!

Vasenfoto1

Radiation mist

In Sweden we called it "Fairy dance" when there was dense fog close to the ground in the morning. Can this be an audible echo from elves or fairies or perhaps earlier visitors to the stage? The sounds are based on what the residents of Linköping think represent the city.

Onodrim

In many parts of the world we view, or used to view trees as living creatures. We find it in folklore, and in the greek mythology.

Even though we have come to view trees as a comodity or a resource to be harvested, modern research have actually shown that trees appear to communicate with each other, they help fellow trees in need of extra nutrients and may even be aware of the environment in a way that we previously did not thinkt it was possible.

Onodrim is the name of the talking trees in "The Fellowship of the ring" by Tolkien. It is a made-up word in the elves language sindarin.

Jordbyggare

Underground used to be a dangerous and magical place, and people used to think that many different beings used to live there. Perhaps someone is living here? This work is based on very low-frequecy (low pitched) sounds and is experienced more with your body than with your ears.

The sounds are based on recordings of buses and other sounds from the environment in Linköping and processed to contain only bass.

Valladrapa

In the nordic countries we used to hold high the ability to tell a story in verse or meter, this was called to "drapa". Often this was synonymous with a song, and sometimes very long. My relationship to stories is that it can be relaxing and something very nice.

In the speaker a voice tell stories about historic events from the area around Vallastaden.

stralningsdimma
jordbyggare
valladrapa
rudenskiold